سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول خلیلی – شرکت توزیع جنوب غرب تهران
مسعود سیوانی –
فرید حیدری –
اسداله سلمانی –

چکیده:

دراین مقاله روشی نوین برماشین بردار تکیه گاه SVM با کرنل Radial Basis Function(RBF برای کلاسه بندی نوع خطای امپدانس بالا هادی بریده شده و هادی بریده نشده درشبکه های توزیع پیشنهاد گردیده است دراین روش توانایی دو دسته از ویژگیها شامل خصوصیات محاسبه شده ازیک پنجره دارد بطول یک سیکل و با استفاده از تبدیل های S,TT که به ترتیب تبدیل زمان ـ زمان و تبدیل زمان ـ فرکانسی هستند درتمایز مابین داده های ناشی ازخطاهای امپدانس بالا همراه با هادی بریده شده و بریده نشده بررسی و با یکدیگر مقایسه گردیده است این ویژگیها شامل انرژی انحراف مطلب ازمیانگین و میانگین هستند که ازاطلاعات زمان ـ زمان ماتریس حاصل ازتبدیل TT اطلاعات زمان ـ فرکانسی ماتریس حاصل ازتبدیل S به دست م یآیند. نتایج حاصل ازبکارگیری الگوریتم پیشنهادی برروی داده های واقعی بدست آمده از آزمایش های عملی خطای امپدانس بالا مبین دقت قابل قبول الگوریتم پیشنهادی است.