سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم مقیمی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

کشف کیفیت همچون دانش دیگری با رویکرد کاوشی می کاود تا کیفیت را بدست آورد. کشف کیفیت ماهیتی جدیدی از دانش آوری را در بردارد. روشها و ابزارهای آن ماهیت اکتشافی دارد و به فراخور نیاز رشتهها و تخصصها فراهم می شود. دانش جغرافیا به مانند سایر دانشها در ماهیت و آموزش نیازمند رویکرد اکتشافی به کیفیت است تا بتواند بالندگی خود ، محیط و جامعه را استمرار دهد. کشف کیفیت در ماهیت و آموزش رشته جغرافیا (QDGE) در واقع سراجی خواهد بود که نقشه راه را در آینده نشان خواهد داد و متضمن حقایق و روابطی است که متقاعد ساز ذهن است و فراگیری، آموزش، و استفاده را ضروری می- سازد، و براین اساس نیازمند جستار شناسی از ذهن پذیری فردی، گروههای علمی و انجمنها از یک طرف و از طرف دیگر ماهیت، رشتههای وابسته، دانش آموختگان و حرفه پذیری در آموزش جغرافیا است که در این مقاله با توجه به مستندات موجود در ایران از جمله چشمانداز جامعه کوچک و جدید رشته های جغرافیا،با استفاده از قواعد تلازمی آن را کیفیت شناسی خواهیم کرد.