سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی سپهری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مهیار تقی زاده نوعی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی ایوانکی
مریم موللی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

فرآیندهای بیمارستانی به مجموعه فرایندهایی اتلاق می گردد که دربیمارستان به منظور تشخیص بیماری و یا بهبود بیماران به کار گرفته می شود این فرایند درزنجیره ارزش اصلی بیمارستان میباشد که نیازمند پایش و بهبود مستمر است اما کاوش فرایند از پیشنیازهای اصلی هرگونه تغییر درفرایندها است که استفاده از ابزارهای مناسب تاثیر بهسزایی درکیفیت نتاجی خواهد گذاشت برای مدیریت و بهبود فرایندها روشهای مختلفی مانند شش سیگما تولید ناب کایزن مهندسی مجددی TQM,5S وجود دارند البته ذکر این نکته ضروری است که می توان به مدیریت فرایندها با یک نگاه دانش گرا نگریست درنگاه دانش گرا ابتدا باید تحلیل و مدلسازی داهنش درفرایند صورت گرفت و سپس کشف و استخراج دانش از فرایند انجام شودهدف اصلی این پژوهش کشف و استخرا جدانش از فرایندهای بیمارستانی با استفادها ز مدلسازی و استخراج دانش از فرایند و با بکارگیری چارچوب دلمریس و تکنیکهای فرایند کاوی می باشد.