سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوشین طغرائی – دکتری تخصصی بیولوژی و آناتومی چوب ، عضو هیئت علمی و سرپرست گروه پالئوبو
جعفر صبوری – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
حبیب علی محمدیان – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
عنایت اله حق فرشی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ، مدیریت شمال خاوری

چکیده:

به منظور شناسایی ساقههای درختی سنگی شده به سن پلیوسن از شمال شرق تبریز، از یک قطعه چوب فسیل ، مقطع نازک در هر سه جهت عرضی، شعاعی و مماسی تهیه گردید. مقاطع نازکی که وضعیت حفظ شدگی در آنها امکان مطالعه را میسر میکرد، بوسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه تشریحی قرار گرفتند و مشخصات مربوط به آوندها، اشعههای چوبی، پارانشیم و سایر عناصر اندازهگیری و ثبت شدند. تشریح چوبها ابتدا حتی الامکان با تبعیت از لیست ویژگیهای میکروسکوپی برای شناسایی چوب پهن برگان ، انجام شد و سپس از طریق مقایسه با لیست چوبهای نهاندانه فسیل دانشگاه کارولینا ، تشریح و شناسایی تکمیل شد. ساختمان چوب مورد مطالعه از نهاندانگان دو لپه ای می باشد که حد دوایر رویشی در آن تقریباً مشخص، پراکنده آوند، بافت زمینه متشکل از فیبرهایی با دیواره نازک واجد اشعه فراوان و آوندهای عمدتاً منفرد است و قرابت آن در این بررسی با جنس Fraxinoxylon از خانواده زیتون نشان داده شده است .