سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اعظم توشه خواه – دانشگاه گیلان ایران
رضا ابراهیمی آتانی – دانشگاه گیلان رشت ایران

چکیده:

درشبکه های حسگربی سیم ارتباط بصورت Hop by Hop است یعنی پیام ازگرهی به گره دیگر منتقل میشود تا اینکه به مقصد برسد دراین حالت گره ها معمولا مسیری که hop کمتری دارد را به عنوان والد خود انتخاب می کنند درنتیجه مسیری که Hop Count آن از سایرین کمتر باشد مسیر بهینه است یکی از جملات جالب و درعین حال خطرناک درشبکه های حسگر بی سیم حمله یSinkhole است دراین حمله گره مهاجم سعی میکند که به شکلی خود را برای سایر گره ها جذاب نشان دهد تا گره های دیگر اورا به عنوان والد انتخاب نموده و به این ترتیب ترافیکشبکه هب سمت گره مهاجم جذب شود سپس مهاجم میتواند پیامهایدریافتی را تغییر داده و یا حذف کند و به این صورت درشبکه اختلال ایجاد نماید یکی از ویژگیهای جالب این حمله انی است که میتوان دراواسطه حمله حمله دیگری را نیز طرح ریزی کرد.