سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی صالحی امین – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
مهدی مختارزاده – استادیار گروه سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدجواد ولدان زوج – دانشیار گروه سنجش از دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله روشی کارا برای کشف راه از تصاویر با قدرت تفکیک بالای آیکونوس ارائه شده است. روش پیاده شده شامل چهار مرحله ی اصلی است: در مرحله ی اول تصویر ورودی با استفاده از روش خوشه بندیK-means به یک تصویر باینری شامل دو کلاس راه و پس زمینه تقسیم بندی می شود. در مرحله ی دوم توصیفگرهای بافت زاویه ای برای هر پیکسل راه در تصویر باینری محاسبه می شوند. در مرحله ی سوم، این توصیفگرها وارد سیستم فازی می شوند. با اعمال سیستم استنتاج فازی ، راه از عوارض دارای مشابهت طیفی (سایه ها، پارکینگ ها و …) جدا می گردد. شبکه ی راه با اتصال پیکس لهای راه به یکدیگر و حدف مسیرهای کوچک تکمیل می گردد. در مرحله ی نهایی، نتایج حاصل با استخراج دستی راه و مقایسه م یگردند و تعدادی پارامترهای ارزیابی صحت محاسبه می شوند. نتایج حاصل کارایی روش پیادهسازی شده را در هر دو زمینه ی ارائه ی نتایج مطلوب در کشف راه و دستیابی به درجه ی خوبی از اتوماسیون نشان می دهد. محاسبه ی پارامترهای ارزیابی مشابه برای نتیجه روش بیشترین درستنمایی نیز برتری الگوریتم پیشنهادی را نشان م یدهد