مقاله کشت معلق نئوسپورا کنینوم با استفاده از لنفوسیت ترانسفورم شده با تیلریا لستوکاردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: کشت معلق نئوسپورا کنینوم با استفاده از لنفوسیت ترانسفورم شده با تیلریا لستوکاردی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نئوسپورا کنینوم
مقاله رده سلولی عفونی با تیلریا لستوکاردی
مقاله کشت سلولی معلق
مقاله رنگ سنجیMTT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژدهاکش پور شمسی
جناب آقای / سرکار خانم: نام آوری محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نقشگر ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حیاتی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نئوسپورا کنینوم یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده سقط جنین گاو در جهان به شمار می رود. تولید انبوه این تک یاخته در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از کشت سلولی و رده های سلولی مختلف انجام می گردد. از طرفی استفاده از رده های سلولی معلق در تولید انبوه فرآورده های بیولوژیک بسیار مقرون به صرفه است. هدف از این مطالعه بررسی امکان کشت تک یاخته نئوسپورا کنینوم با استفاده از رده سلولی معلق Ka6 می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت تجربی پس از کشت تاکی زوئیت نئوسپورا کنینوم بر روی رده سلولی Ka6 انجام شد. سپس توانایی این رده سلولی با رده سلولی Vero که در حال حاضر بهترین رده سلولی برای کشت نئوسپورا است با روش رنگ سنجی MTT مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که تاکی زوئیت های نئوسپورا کانینوم به خوبی درون سلول های Ka6 وارد، تکثیر و از این سلول ها خارج شده اند. همچنین تکثیر تاکی زوئیت های این تک یاخته در هر دو رده سلولی Ka6 و Vero نسبت به گروه کنترل معنی دار بود. اما میزان تکثیر نئوسپورا بر روی رده سلولی Ka6 تفاوت معنی داری نسبت به رده سلولی Vero نداشت.
نتیجه گیری: این مطالعه اولین گزارش موفق آمیز کشت تک یاخته نئوسپورا کنینوم با استفاده از رده سلولی معلق می باشد. از آن جایی که رده سلولی Ka6 یک لنفوسیت ترانسفورم شده است و به دلیل امکان کشت آن به صورت معلق در سطح انبوه در بیوراکتور، استفاده از آن نسبت به رده سلولی Vero ارجحیت دارد.