سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شبنم رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مسعود رفیعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
علی خورگامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
کریم خادمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

کشت مخلوط می تواند به عنوان یکی از راه های افزایش عملکرد و پایدار یتولید درواحد سطح مطرح باشد امروزه کشت مخلوط گراس با لگوم بخاطر بالا رفتن ارزش غذایی علوفه مخلوط به لحاظ تامین انرژی از گراس و پروتئین از گونه لگوم بیشتر مرسوم است به منظور بررسی سودمندی کشت مخلوط ماشک گل خوشه ای vicia villosa, L و جو Hordeumvulgare var. Abidar آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات خرم آباد براساس روش جایگزین درقالب بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار اجرا شد تیمارها عبارت بودند از تراکم ماشک در۵ سطح ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰و۲۵۰و۳۰۰ بوته درمتر مربع و نسبت های اختلاط در۳ سطح کشت خالص ماشک ۷۵درصد ماشک +۲۵درصدجو و ۵۰ درصد ماشک +۵۰درصد جو برداشت علوفه درمرحله ۵۰ درصد گلدهی ماشک و مرحله شیری تا خمیری جو انجام شد نتایج حاصله نشان دادکه درمجموع تیمار ۵۰ درصد ماشک +۵۰ درصد جو درتراکم ۲۰۰ عدد بذردرمتر مربع بیشترین نسبت برابری زمین LER = 1/203 را نسبت به سایر تیمارها برتری نشان داد