سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناهید آملی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران(بخش تحقیقات

چکیده:

به منظور استفاده بهینه از اراضی شالیزاری پس از برداشت برنج و توسعه کشت دوم در منطقه به خصوص کشت سبزیجات که بعضی از این محصولات دارای طول دوره زراعی کوتاه می باشند، الگوی جدید کشت، به نام کشت سوم را می توان عنوان نمود. این تحقیق به مدت ۲ سال ( ۸۶ – ۱۳۸۵ ) در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل (قائمشهر) اجراء شد. پس از برداشت برنج طارم (رقم زودرس) ابتدا در اوایل شهریور اقدام به کشت لوبیا سبز رقم سانری (رقم معرفی شده مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران) اقدام گردید. پس از برداشت آن نشا کاهو پیچ بابل (رقم محلی) در ۲ زمان، اول آذر و ۳۰ آذر به زمین اصلی انتفال داده شد. این آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در ۳ تکرار انجام پذیرفت. تاریخ کاشت کاهو به عنوان کرتهای اصلی و تیمارهای کودی سولفات پتاسیم در چهار سطح ۰- ۱۰۰ – ۲۰۰ – ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار و همچنین سولفات منیزیم در سه سطح ۰- ۱۵۰ – ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار در کرتهای فرعی در نظر گرفته شد. با تأخیر در کاشت ، طولدوره رشد کاهو کاهش یافت. میزان عملکرد تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت و اختلاف تاریخ های کاشت در سطح ۱% معنی دار گردید. حداکثر عملکرد با مصرف ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و ۱۵۰ کیلوگرم سولفات منیزیم با کاشت نشاء کاهو در اول آذر حاصل شد. با کاشت کاهو در ۳۰ آذر و بدون مصرف کود سولفات منیزیم کمترین میزان محصول کاهو بدست آمد. بدین ترتیب، با کاشت دو محصول از سبزیجات، ابتدا لوبیا سبز و سپس کاهو پس از برداشت برنج، استفاده بهینهاز اراضی شالیزاری امکان پذیر گردید.