سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیوا زارعی چالشتری – کارشناس ارشد زراعت
امیر آینه بند – استادیار دانشگاه شهید چمران
سیدجلیل نوربخشیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد
ایمان خواجعلی چالشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

الگوی کشت مضاعف نوعی تناوب درزمان است که با فشرده ترکردن تولید محصولات زراعی علاوه بر تنوع درکشت باعث افزایش بهره وری از زمین، کارگروسرمایه ثابت نیزخواهد شد.در بهره وری الگوهای کشت مضاعف،کشت مخلوط گیاهان علوفه ای نقش مهمی در خصوص افزایش کل تولید محصولات زراعی دارا می باشند.دراین آزمایش عملکرد کمی ودرصد پروتئین درکشت مخلوط شبدربرسیم و ارزن در تیر ماه ۱۳۸۶ در مزرعه ای درجنوب شهرکردمورد بررسی قرار گرفت.تیمارهای آزمایش شامل نسبتهای مختلف بذرمخلوط ارزن وشبدربرسیم شامل ۵تیمار:ارزن ۱۰۰ %-شبدربرسیم ۰،ارزن ۷۵ %- شبدر برسیم ۲۵ %،ارزن ۵۰ %-شبدربرسیم ۵۰ %، ارزن ۲۵ %- شبدربرسیم ۷۵ %وارزن ۰- شبدربرسیم ۱۰۰ % بودند که به روش کشت درهم روی خط ۳۰ سانتیمتری درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرارموردبررسی قرارگرفت عملکردعلوفه تر،خشک. ،نسبت برابری زمین ( LER ) ،ارتفاع بوته ومیزان پروتئین مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان دادکه بین عملکرد تیمارهای مختلف علوفه تروخشک در سطح ۰۵ / ۰ تفاوت معنی داری بودوبیشترین وکمترین علوفه خشک به ترتیب BC50M50 و BC100M0 با حدود ۵ و ۵/ ۳تن در هکتار راداشت.از نظر نسبت برابری زمین ( LER ) تیمار BC50M50 با ۱/۲۵ بیشترین LER حاصل شدکه بیانگرسودمندی کشت مخلوط نسبت به تک کشتی این دوگیاه می باشد. نتایج نشان دادکه امکان کسب عملکردبیشترازکشت مخلوط درکشت دوم در شهرکرد فراهم می باشد