سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان جعفری مفیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی جعفری مفیدآبادی – بخش بهنژادی موسسه تحقیقات پنبه کشور
سید مهدی میری – گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور تکثیر غیر جنسی پایه های مقاوم در برابر بیماری مرکبات از طریق بذر، فاکتورهای موثر در جوانه زنی و رشد درون شیشه ای جنین، نظیر: سرما و محیط های کشت مورد مطالعه قرار گرفت. جنین های بالغ جدا شده از بذور سترون شده در محیط های کشت جامد MS و Half-MS کشت شدند. ارزیابی داده ها نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح ۵% بین محیط های کشت و تیمار سرما و شرایط معمول نگهداری بذر در جوانه زنی جنین وجود نداشت . لیکن اثر متقابل سرما و محیط کشت موجب بیشترین جوانه زنی و رشد جنین د رگیاه نارنج(۸۰%) شد. گیاهچه های حاصل از کشت جنین پس از سازگاری تدریجی موفق، به گلدان های حاوی خاک به نسبت ۱:۱:۱ پبت، پرلیت و خاک زراعی منتقل شدند.