سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خدیجه قاسمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو
سنبل ناظری – استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدا
اصغر میرزایی اصل – استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدا

چکیده:

وشا (Dorema ammoniacum) از گیاهان دارویی انحصاری ایران است که به طور معمول به وسیله بذر تکثیر می شود، اما عامل خواب بذر عامل محدود کننده ای د رتکثیر این گیاه است. از کشت جنین می توان به منظور بر طرف کردن مشکل خواب بذر استفاده کرد. این تحقیق به منظور بررسی پاسخ جنین بالغ به محیط های مختلف صورت گرفت. به این منظور از محیطهای MS کامل ،( فرمول د رمتن اصلی مقاله) MS حاوی غلظت های مخختلف (۴-۱ میلی گرم بر لیتر) هورمون BA و MS حاوی غلظت های مختلف (۲-۰/۱ میلی گرم بر لیتر) هورمون NAA استفاده شد. نتایج نشان داد بهترین محیط برای جوانه زنی و تولید گیاهچه های کامل، محیط یک چهارم MS بود و در سایر محیط ها گیاهچه های تولید شده ساختار طبیعی و کاملی نداشتند و در برخی موارد تولید کالوس نیز مشاهده شد.