سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لاله ساعی – کارشناسی ارشد خاکشناسی

چکیده:

به منظوربررسی امکان کاربرد کمپوست به جای کودهای شیمیایی و مطالعه تاثیر ان برعملکرد برنج این تحقیق در۱۰تیمار و ۳ تکرار درقالب طرح بلوکی کاملا تصادفی درسال زراعی ۱۳۸۸ درمزرعه آزمایشی موسسه تحقیقات برنج کشورواقع دررشت اجرا گردید نتایج نشان داد که نوع و روش بکارگیری کود برعملکرد دانه اثربسیارمعنی داری دارد سطح ۱درصد مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که تیمار T5 با عملکرد دانه ۳۲۴۴کیلوگرم درهکتار بیشترین و تیمارT1 با عملکرد دانه ۲۵۴۷کمترین مقدار عملکرد دانه را داشته است بطورکلی نتایج تحقیق نشان داد که کاربرد کمپوست موجب افزایش عملکرد برنج شده و استفاده ازکود شیمیایی را هم کاهش داد.