سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید فرزاد حسینی زاده آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگ
نسرین نیک اندیش – استادیار دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل
اکبر شائمی برزکی – استادیار دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل

چکیده:

حوضه آبریز دشت کاشان یکی از مناطق بحرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در سالهای اخیر می باشد که به علت عدم مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی شاهد افت آب و از بین رفتن تدریجی بخش کشاورزی آن می باشیم. در این تحقیق به منظور ارزیابی مدیریت بهینه مصرف آب با تاکید بر مصارف بخش کشاورزی، ابتدا بیلان آبی ایستگاه نمونه کاشان به روش تورنت وایت بررسی، و به منظور تعیین جهت حرکت آب، اطلاعات مربوط به دوره آماری ۱۳۸۸-۱۳۵۳، از ۶۰ حلقه چاه پیزومتری از سازمان آب منطقه ای اخذ و به منظور تهیه نقشه های جهت جریان (ایزوپیز) ابتدا موقعیت چاه ها با استفاده از نرم افزار Google earth روی تصاویر ماهواره ای مشخص و با استفاده از نرم افزار Excel، Surfer، ARC GIS روی نقشه پیاده و جهت جریان آب بر اساس سطح ایستابی ترسیم گردید. نتایج مقایسه جهت حرکت آب بین دهه ۵۰ تا ۸۰ نشان می دهد که با بهره برداری بی رویه و افت سطح آب های زیرزمینی جهت حرکت آب تغییر یافته و از سمت منابع آب شور(دریاچه نمک) به سمت دشت تغییر یافته و این زنگ خطری است که در صورت ادامه روند آن در آینده موجب شوری بقیه منابع و نابود شدن کشاورزی منطقه خواهد شد.