سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدفرزاد حسینی زاده آرانی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی ، دانشگاه پیام نور مرکز
زهره شعبانی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه پیام نورمرکز

چکیده:

حوضه آبریز دشت کاشان یکی از مناطق بحرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در سال های اخیر می باشد که به علت عدم مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی شاهد افت آب و از بین رفتن تدریجی بخش کشاورزی آن می باشیم . در این تحقیق به منظور ارزیابی مدیریت بهینه مصرف آب با تاکید بر مصارف بخش کشاورزی ، ابتدا بیلان آبی ایستگاه نمونه کاشان به روش تورنت وایت بررسی ، و به منظور تعیین جهت حرکت آب ، اطلاعات مربوط به دوره آماری ۱۳۸۸ -۱۳۵۳ از ۶۰ حلقه چاه پیزومتری از سازمان آب منطقه ای اخذ و به منظور تهیه نقشه های جهت جریان ( ایزوپیز ) ابتدا موقعیت چاه ها با استفاده از نرم افزار Google earth روی تصاویر ماهواره ای مشخص و با استفاده از نرم افزارARC GIS ، Surfer ، Excel روی نقشه پیاده و جهت جریان آب بر اساس سطح ایستایی ترسیم گردید . نتایج مقایسه جهت حرکت آب بین دهه ۵۰ تا ۸۰ نشان می دهد که با بهره برداری بی رویه و افت سطح آب های زیرزمینی جهت حرکت آب تغییر یافته و از سمت منابع آب شور ( دریاچه نمک ) به سمت دشت تغییر یافته و این زنگ خطری است که در صورت ادامه روند آن در آینده موجب شوری بقیه منابع و نابود شدن کشاورزی منطقه خواهد شد