سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان پورخیز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه
حسن اسدپور – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران.
رضا رستمیان – استادیار گروه اقتصاد و مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر.

چکیده:

بی شک اهمیت غذا و امنیت غذایی به عنوان یکی از چالش های عصر حاضر و آینده بر کسی پوشیده نیست، افزایش روز افزون جمعیت ازیکسو و کمبود زمین های قابل کشت از سوی دیگر، بشر را به سمت افزایش عملکرد در واحد سطح سوق داده است. از طرف دیگر کمبود آب و سطح زمین های مرغوب قابل دسترس و همینطور نقش بخش کشاورزی در راستای افزایش درآمد ملی و عدم توانایی کشاورزی مرسوم در دستیابی به این اهداف، و مصرف زیاد نهاده ها و سموم شیمیایی و آفت کش ها در کشاورزی متداول، متخصصین علوم کشاورزی را بر آن داشت تا با ایجاد شیوه های نوین در مدیریت مزرعه و استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین، علاوه بر بهینه سازی مصرف نهاده ها، عملکرد را افزایش داده و در نهایت بازده اقتصادی افزایش یابد و نیاز غذایی و امنیت غذایی جامعه تامین گردد. در راستای چنین اهدافی تکنولوژی کشاورزی دقیق به عنوان یکی از نوین ترین راهکار بنیان نهاده شد. کشاورزی دقیق یک سیستم ترکیبی مدیریت کشاورزی می باشد بر پایه بینه سازی نهاده ها، حداکثر تولیدات کشاورزی با کاربرد اطلاعات و داده ها از محصولات و زمین زراعی با استفاده از تکنولوژی های نوین می باشد، یک فناوری پیشرفته که به عنوان کشاورزی خاص مکانی نیز نامیده شده که تغیرات را در مزرعه تشخیص داده و میزان صحیح نهاده ها را در مکان درست و زمان مناسب به کار می برد و در نهایت اجرای کشاورزی دقیق منجر به تولید بیشتر با مصرف کمتر نهاده و همان سطح از نهاده مصرفی می گردد. با توجه به موارد مطروحه، تامین امنیت غذایی در بطن اهداف کشاورزی دقیق نهاده شده است و در این پژوهش به بررسی راهبرادهای موثر کشاورزی دقیق در جهت نیل به تامین امنیت غذایی جامعه می پردازیم. جهت جمعآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانهای، گردآوری، مشاهده و مصاحبه بهره گرفته شده است