سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عرب پور – سربازسازندگی جهادکشاورزی بندرعباس شمیل

چکیده:

رهیافت های مدیریت کل کشاورزی فعلی ایران تغییر پذیری درویژگیهای خاک را نادیده گرفته ودرجستجوی اعمال نهاده های تولید محصول به روشی یکنواخت می باشند درحقیق تاکنون کشاورزان تنظیم کننده ها یمصرفی که به آنها اجازه میدهد تا نهاده ها را درسطح کشتزار بطور ثابت و یکنواخت توزیع نمایند را علم روز میدانند این توزیع یکنواخت عموما براساس خصوصیات اندازه گیری شده ازچندین نمونه خاک بوده است که به عنوان نمایندگی ویژگیهای متوسط کل کشتزار جمع آوری گردیده است وبدیهی است که احتمال کاربرد بیش یا کمتر ازحدنهاده ها دریک کشتزار وجود دارد مصرف متعادل کودهای شیمیایی ازاهمیت بسزایی درراستای کشاورزی پایدار برخوردار است مقایسه نسبت کودمصرفی درایران ب جهان موید نامتعادل بودن مصرف انواع کودهای شیمیایی درایران میباشد درایران درسالهای اخیر به دلایل متعددی ازجمله توجه ویژه مسئولین امر برای حفظ محی طزیست نیل به کشاورزی پایدار و خودکفایی مصرف بهینه کودهای شیمیایی درراستای کشاورزی پایدار مورد توجه قرارگرفته است.