سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه بردبار – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سیدمحمود حسینی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد چیذری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
میثم سلوکی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

پذیرش فرض پخش یا کاربرد یکنواخت نهاده ها در همه نقاط مزرعه مشکلات اقتصادی و زیست محیطی را به طورتوأم فراهم می سازد، همچنین ویژگی های گیاه و خاک نه تنها در سطح و عمق خاک مزرعه بلکه با گذشت زمان نیز تغییر نشان می دهند. در سیستم متحول شده کشاورزی دقیق کلیه ماشین های کشاورزی نظیر خاکورز، کودپاش، سم پاش، بذر کار و نظیر آن به طور خودکار برخی عملیات زراعی و مصرف نهاده ها را منطبق با نیازهای متغیر خاص مکانی در سطح مزرعه و به طور موضعی کنترل می نماید. هدف اساسی این فناوری تحقق کشاورزی پایدار است.درراستای نیل به توسعه پایدار کشورهای مختلفی به انجام تحقیقات و اجرای کشاورزی دقیق پرداخته اند.این مقاله با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به بررسی تجارب کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در ارتباط با کشاورزی دقیق پرداخته و در نهایت پیشنهاداتی را برای اجرای کشاورزی دقیق در کشورمان ارائه می نماید. علی رغم آنکه کشاورزی دقیق منافع گوناگونی را برای کشاورزان به همراه خواهد داشت ، اشاعه و کاربرد آن ، نهادها و بسترهای خاص خود را می طلبد که از جمله آنها می توان به نهادهای آموزشی و ترویجی ، توسعه زیرساختها و نهادهای مالی و قانونی اشاره کرد