سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی موزون – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
مهشید مهران – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
علی صباغیان – عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
محسن رسولیان – دانشیارگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

امنیت غذایی یکی از مهمترین مولفه های امنیت انسانی است.در دهه های اخیر،پیامدهای منفی کشاورزی متداول، باعث تاکید بر نیاز برای توسعه روشهای کشاورزی پایدار شده است.امروزه کشاورزی ارگانیک به عنوان یکی از سیستم های کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفته است.هدف اصلی دراین تحقیق بررسی تاثیرسیاست ها وباورعمومی به عنوان عوامل موثر در توسعه کشاورزی ارگانیک وپایدار از نظرمصرف کنندگان می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی پیمایشی ونوع تحقیق بر مبنای هدف،کاربردی می باشد. دراین تحقیق که جامعه آماری آن را مصرف کنندگان محصولات – کشاورزی در شهراصفهان تشکیل داده است، نمونه گیری با استفاده ازشیوه طبقه بندی متناسب با حجم نمونه انجام گرفته است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۸۱ نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده است که روایی)صوری ومحتوایی( آن بر اساس نظر جمعی ازمسئولینسازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان واساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق تایید گردید،و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ)تایید شد.داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه ۱۸ تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد از نظر مصرف کنندگان محصولات کشاورزی، نگرش سلامتی وتغذیه ای نسبت به نگرش زیست محیطی در انتخاب محصولات کشاورزی ارگانیک اهمیت وتاثیر بیشتری دارد واز طرفی وظیفه آموزشی واطلاع رسانی دولت در این زمینه ازسایرموارد مربوط به سیاست های دولتی ،بااهمیت وموثرتر می باشد