سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هاله مهرآسا – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مه
فرشته پورتاروردی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامیو

چکیده:

امروزه رویکرد جهانی به سمت کشاورزی ارگانیک است. در این سیستم که شاید برگرفته ازکشاورزی سنتی باشد سعی بر این است تا ازنهادههایی که منشأ شیمیایی دارند استفاده نشود. استفاده از کودهای شیمیایی به اندازه زیاد و به کارگیری بی رویه آفت کشهای شیمیایی باعثآلودگی آب، هوا و خاک میشود اگرچه باعث افزایش کمی تولیدات کشاورزی گردید اما متأسفانه مشکلات جدیدی ظاهر میشود. سلامتی خاک در این حالت تحت تأثیر قرار میگیردو مقدار جذب بعضی از ریزمغذهایی مانند روی، مس، آهن پس از مدتی در خاک کاهش مییابد در اثر این عوامل تولید کشاورزان هر ساله کمتر میشود. هدف کشاورزی ارگانیک ضمنحفاظت از حاصلخیزی خاک افزایش تولید محصول با کمترین تکیه بر استفاده از مواد شیمیایی است. در واقع هدف از این سیستم کشت و حفظ و نگهداری منابع میباشد به بیان دیگرکشاورزی ارگانیک نگرشی علمی و نوین به آن چیزی است که اجداد ما به آن عمل میکند. در این راستا به عنوان یکی از مولفههای توسعه پایدار کشاورزی در این مقاله کتابخانهای در نظردارد که به مفهوم پایداری با تأکید بر کشاورزی ارگانیک )اهداف، اصول، جنبههای تکنیکی و…( پرداخته شده