سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هاجر نیک قلب – کارشناس ارشد عمران منابع آب
حمید مصاحبی – کارشناس ارشد عمران
سعید علیمحمدی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

اهمیت روزافزون نقش مدلسازی دربرنامه ریزی و مدیریت منابع اب و محدودیت مدلها درنمایاندن سیستم های واقعی برکسی پوشیده نیست ساختار مدل داده های ورودی اهداف و دیگر فرضیات مربوط به اینکه سیستم واقعی چه وظایفی دارد یا تحت گزینه های تاسیسات طراحی و سیاستهای مدیریتی یا اجرایی چگونه رفتار خواهد کرد بحث انگیز یا نامعلوم است دراینم قاله با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره MCDM تعیین می شود که مناسب ترین مدل شبیه سازی برنامه ریزی منابع اب با درنظر گرفتن خصوصیات هریک از مدلها و خصوصیات و ویژگیهای منطقه مورد مطالعه کدام است مدلهایی که برای این مطالعه انتخاب شدند عبارتند از: MIKE BASIN, MIKE SHE, MODSIM, RIBASIM, VENSIM و WEAP تحقیق حاضر ترتیبی اتخاذ می نماید که بادرنظر گرفتن همه عوامل موثر دربرنامه ریزی منابع اب بتوان بهترین مدل را انتخاب نمود که پاسخگوی بخش زیادی از نیازهای موجود دریک مساله برنامه ریزی منابع آب باشد.