مقاله کثرت گرایی سیاسی: میان نظریه و واقعیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش سیاست نظری (پژوهش علوم سیاسی) از صفحه ۵۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: کثرت گرایی سیاسی: میان نظریه و واقعیت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاست دموکراتیک
مقاله کثرت گرایی
مقاله گروه ذی نفوذ
مقاله پسامدرنیته و ارتباطات رسانه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سوری فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از بنیادی ترین پرسش های پیش روی سیاست پژوهان، موضوع قدرت، الگوهای توزیع آن، کیفیت رابطه حکومت با شهروندان و گروه ها و میزان تاثیرگذاری آنها بر فرایند تصمیم گیری سیاسی است. هدف کثرت گرایی در مقام رویکردی نظری به سیاست نیز تبیین و ارزیابی این مسایل بود. از اینرو سیاست را عرصه رقابت گروه های مختلفی تعریف می کرد که به دلیل دسترسی شان به منابع متفاوت، هیچ یک قادر به تسلط کامل بر سایرین نبوده، تصمیمات سیاسی نیز حاصل توازن نیروها و فرایندی گشوده تلقی می گشت. این مقاله پس از تبیین این رویکرد در پیوند با اندیشه دموکراسی و مقایسه برداشت های متقدم و متاخر از آن، به بررسی دلالت های عینی آن در نظم سیاسی می پردازد تا صحت تحلیل های آن را در عمل ارزیابی کند. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا واقعیت سیاسی موجود، موید مفروضات تئوریک رویکرد کثرت گراست، موضعی بینابینی (بسته به نوع برداشت از کثرت گرایی) اتخاذ می کند.