سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه کیامهر – کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
بهروز مینایی بیدگلی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
فریبا مینایی بیدگلی –

چکیده:

پیش بینی اولیه و درست عارضه مادربعداززایمان یکی ازمسائل مهم برای مادران و متخصصین زنان می باشد اگرچه عوامل بسیاری که برروی عارضه مادر تاثیر دارند شناخته شده است اما شناخت عارضه بطور شهودی و مستقیم برای بهینهس ازی میزان موفقیت هرمادر برای متخصصین زنان مشکل است مجموعه داده مورد استفاده دراین مقاله شامل ۲۷۰۷ مادرمراجعه کننده به بیمارستان شهیدرجایی شهرستان اران و بیدگل اصفهان است که این داده ها ازسال ۸۷تا۹۰ جمع آوری شده است این مقاله روشهای هوشمند ترکیبی تجمیع انتخاب ویژگی والگوریتم Apriori که برای کاوش دانش داده های مامایی است ارایه میدهد روش پیشنهاد شده نه تنها به متخصصین زنان درپیش بینی عارضه مادر کمک می کند بلکه دانش مفیدی است که میتواند به متخصصین زنان برای سازماندهی عارضه مادر به منظور بهبود میزان موفقیت زایمان هرمادر کمک نماید.