سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مجتبی طبری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم ش
معصومه سیفی دیوکلایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان قائمشهر،کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

در این پژوهش به بررسی وضعیت نظام پرداخت موجود در بیمارستان بوعلی ساری پرداخته-ایم.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران، رؤسا، معاونین، سرپرستان و کارشناسان شاغل در بیمارستان بوعلی ساری میباشند. این پژوهش براساس دادههای جمعآوری شده از مهر ماه سال ۸۸ تا بهمن ماه سال ۸۹ از نمونهای متشکل از ۹۷ نفر از جامعه مورد نظر انجام شده است. در این پژوهش از آمار توصیفی برای تحلیل توصیفی دادهها و همچنین برای بررسی سؤالات تحقیق آزمون کلموگروف- اسمیرونف و آزمونt تک نمونهای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد نظام پرداخت موجود براساس دادههای جمعآوری شده، وضعیت مطلوبی نداشته و نگرش کارکنان نسبت به آن منفی میباشد. در انتها پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه شده است