سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی رجحانی – دکترا- مهندسین مشاور ساحل
اکبر چشمی – دکترا- مهندسین مشاور ساحل
محمدمهدی معصومی – کارشناسی ارشد – مهندسین مشاور ساحل
رضا حسینی – کارشناسی ارشد – مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

مقاله پیش رو به معرفی کاوشهای ژئوتکنیکی بکار رفته در پروژه موجشکنهای طرح توسعه بنادر چند منظوره در سواحل جنوبی کشورمیپردازد. کاوشهای انجام شده در این پروژه، با توجه به گستردگی بسیار زیاد محدوده، محدودیت زمان در اختیار، لزوم مدیریت هزینه و نیز نوعسازه مطرح در این پروژه یعنی موجشکنهای توده سنگی، از الگویی نسبتاً خاص و منحصر به فرد برخوردار است. تعداد بسیار زیاد نقاط درسواحل، نقش تعیین کننده معیارهای غیرفنی در جانمایی بنادر، محدودیتها و کارایی کم روشهای بهبود بسترهای روانگرا و مسایلی از این دست، وجود لایههای سست و نامناسب در اعماق سطحی را مهمترین ریسک ژئوتکنیکی پروژه میسازد. وجود لایههای سست از جهت نفوذمصالح داخل بستر و بالا رفتن حجم مصالح مصرفی و نیز بروز ناپایداری در شیب موجشکن تعیینکننده بوده و میتواند مخاطره جدی برایپروژه محسوب گردد. بر این اساس کاوشهای ژئوتکنیکی در این پروژه در دو مرحله طراحی گردید. مرحله اول مطالعات و کاوشهای ژئوتکنیکی سادهتر جهت شناساییو تخمین ریسک مخاطرات موجود، مرحله دوم مطالعات ژئوتکنیکی تکمیلی که تنها در نواحی پرمخاطره انجام خواهد شد. بدین ترتیب و با بهرهبرداری از این الگوی مطالعات، انجام مطالعات ژئوتکنیک برای دهها پروژه بندری در گستره چند هزار کیلومتری سواحل ممکن گردیده و تا حد زیادی ریسکهای ناشی از مخاطرات ژئوتکنیکی در این پروژه گسترده کنترل شده است. در ادامه جزئیات این روش معرفی و در سه پروژه موردی نتایج آن ارائه شده است.