سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد پاسندی – اعصاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
عبداله کاویان –
پرستو پورغفور –

چکیده:

دو آزمایش به منظور تعیین ارزش غذایی و بررسی امکان استفاده از کاه سویا بجای کاه گندم بر صفات پرواری گوساله های نر پرواری بود. در آزمایش اول، ترکیبات شیمیایی به روشAOAC 1990 و قابلیت هضم کاه سویا با استفاده از ۵ رأس گوسفند نر بالغ به روش In Vivo اندازه گیری شد. در آزمایش دوم، به منظور بررسی اثرات جایگزینی کاه گندم با کاه سویا بر خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و کیفیت لاشه، تعداد ۴۰ رأس گوساله نر بومی با میانگین وزن ۰/۰۱±۱۰۶ کیلوگرم انتخاب و به بمدت ۱۲۰ روز بطور گروهی تغذیه شدند. جیرههای غذایی(تیمار ها) حاوی سطوح ۰، ۷ ، ۱۴ ، ۲۱ درصد کاه سویا (به ترتیب گروه ۱ شاهد ، ۲ ، ۳و۴ بودند که جایگزین کاه گندم در جیره غذایی شد. نتایج نشان دادند که میزان پروتئین خام، چربی خام خاکستر خام، الیاف خام، ان.اف.ای و قابلیت هضم ماده آلی، الیاف خام، پروتئین خام و دیواره سلولی بدون همی سلولز در کاه سویا به ترتیب برابر ۴/۸۱ ، ۰/۸۲ ، ۵/۹۹ ، ۴۶/۰۹ ، ۴۲/۲۹، ۴۵/۲ ، ۳۹/۱ ، ۱۷/۴ ، ۲۷/۱ درصد بودبیشترین افزایش وزن روزانه (۷۳۶ گرم در روز) مربوط به تیمار حاوی ۱۴ درصد کاه سویا و کمترین آن مربوط به تیمار ۲۱ درصد کاه سویا بود P<0/05 میانگین خوراک مصرفی روزانه گوساله ها در تیمارهای حاوی ۰ ،۷و۱۴و۲۱ درصد کاه سویا به ترتیب برابر ۵/۰۶ ، ۵/۰۳ ، ۵/۰۰ و ۴/۹۰ کیلوگرم در روز بر اساس ماده خشک بود. نتایج کلی نشان می دهد که کاه سویا همانند کاه گندم یک ماده خشبی با ضریب هضمی پائین بوده و می تواند در جیره غذایی دام های پرواری بومی با ضریب رشد پائین تا سطح ۱۴ درصد کل جیره قرار گیرد.