سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد لایقی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه مهندسی شیمی، قوچان، ایران
حسین علیزاده گلستانی –

چکیده:

الکتروکواگولاسیون فرآیند پیچیدهای است که با استفاده از انرژی پاک الکتریکی باعث آزاد شدن یونهای آهن و آلومینیوم در پسابمیشود که این یونها هیدروکسیهای آهن و آلومینیوم را در پساب تشکیل میدهند که عاملهای لختهسازی فوقالعاده قوی هستند و سبب تهنشینی جامدات محلول در پساب میشوند این پژوهش با این فرض که مقدارTDSبا افزایش ولتاژ و زمان ماند کاهش مییابد و تغییر در نوع الکترود در کاهشTDSمؤثر است، انجام شد. برای بررسی فرضیهها ۱۸ آزمایش درpHبرابر با۸/۳۴ و حجم پساب ۰/۰۰۵m3 در هر آزمایش و با استفاده از منبع تغذیه dc و فاصله الکترودهای ۰/۰۱۵m3 بصورت موازی تک قطبی و بصورت ناپیوته درولتاژ های ۳۰٫۲۰٫۱۵ ولت و در زمان ماندهای ( ۱۲۰۰٫۲۴۰۰٫۳۶۰۰ ) ثانیه و با استفاده از الکترود SSبه عنوان کاتد و الکترودهایFeیاAl به عنوان آند بر روی پساب پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد سرخس انجام شد