سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یعقوب نیکخو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران
مجتبی غروی –
محمدتقی جعفرزاده –
عباس شویدی –

چکیده:

در چند دهه اخیر آلودگیهای آب های سطحی و زیرزمینی به علت توسعه سریع صنایع مختلف دارای رشد گسترده ای بوده است.یکی از روشهایی که امروزه به طور گسترده ای در تصفیه پساب صنایع مورد استفاده قرار گرفته است، روش انعقاد الکتریکی است. انعقاد الکتریکی یک فرآیند الکتروشیمیایی است که از جریان مستقیم برق به منظور حذف آلاینده از محلول استفاده می کنند. در این روش با عبور جریان مستقیم از الکترود آند(الکترود قربانی) این الکترود خورده شده و کاتیون های منعقدکننده را جهت انجام واکنش های تصفیه به محلول وارد می کند.. در این تحقیق کاهشCOD پساب پتروشیمی خوزستان به روش انعقاد الکتریکی در یک رآکتور غیرپیوسته با استفاده از الکترودهای آهنی و آلومینیومی بررسی شده است که بدین منظور اثر عوامل موثر بر میزان حذف آلاینده همچونpH اولیه، دانسیته جریان، نوع الکترود، مدت زمان برقراری جریان و افزودن پلی کلراید آلومینیوم به عنوان کمک منعقد کننده مورد توجه قرار گرفته است. نتایج آزمایش نشان داد که با استفاده از الکترودهای آلومینیم به عنوان کاتد و آند در شرایط بهینه ۷pH=، دانسیته جریانmA/cm2 34 و افزودن mg/l 500 پلی کلراید آلومینیوم در مدت زمان ۹۰ دقیقه از شروع تصفیه الکتریکی بیش از ۸۵ درصد COD حذف شده است