سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا سقائیان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
جهانگیر عابدی کوپائی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده فرد – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی ازروشهای تصفیه سیلاب شهری قبل ازانتقال و پیوستن به ابهای سطحی و زیرزمینی استفاده ازبتن متخلخل جاذب می باشد بتن متخلخل جاذب ازنظر قابلیت نفوذپذیری و قدرت جذب حائز اهمیت می باشد و جهت کاهش کدورت وآلودگی های جذب شده به آن به خصوص فلزات سنگین مورد توجه خاص می باشد این سیستم ازنظر اقتصادی نسبت به دیگر روشهای تصفیه بسیارمقرون به صرفه میباشد دراین تحقیق پس ازساخت نمونه های بتن متخلخل حاوی جاذب زئولیت آنها را درستونهای آزمایشی مخصوصی قرار داده و بسترهای فیلترماسه ای درزیر آن قرار داده شد رواناب جمع آوری شده ازسطح شهر از این سیستم عبور داده شده و مقدار COD نمونه ها قبل و بعدازعبور اندازه گیری شدند نتایج تست COD بیانگر کاهش ۶۸/۹ درصد این پارامتر درنمونه های رواناب عبور داده شده از بتن متخلخل حاوی زئولیت درمقایسه با کاهش ۴۵/۵ درصد COD درنمونه های رواناب عبور داده شده از بتن متخلخل معمولی بدون زئولیت بوده است.