سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داریوش مولا – عضوهیئت علمی دانشگاه شیراز
پیمان کشاورز – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
محمود بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

دراین تحقیق کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته برای کاهش میزان تقاضای اکسیژن COD پساب الوده به بنزین تولوئن اتیل بنزن و زایلن BTEX درآزمایشگاه مورد بررسی قرارگرفته است روش استفاده شده دراین فرایند استفاده از آب اکسیژنه ۳۱% وزنی بوده است پساب صنعتی بصورت سنتزی با مخلوط کردن چهارماده ذکر شده در آب مقطر ساخته شده است برای تعیین بازدهی اثر آب اکسیژنه درپایین آوردن میزان COD از این محلول درغلظت های مختلف و نیز PH- های مختلف استفاده شده است بررسی داده های آزمایشگاهی نشان دهنده بازده بالاتر این روش درPH اسیدی بوده است بطوریکه در pH=3/1 و غلظت H2O2 = 1/11 gr/lit که به عنوان شرایط بهینه بدست آمده است حدودا ۵۰ درصد کاهش COD مشاهده شده است.