سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل دمشقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مهرنوش کمرزین – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

سادهسازی توابع بولی نقش پر اهمیتی در کاهش گیتهای منطقی و در نتیجه کاهش حجم دستگاههای الکترونیکی دارد. هدف از این مقاله ارائه روشی برای سادهسازی توابع بولی با تعداد متغیر زیاد است به صورتی که تابع به سادهترین حالت آن تبدیل شود. روش معرفی شده مبتنی بر اعمال قانون حلقه در زیر بخش-های گراف ابر مکعبی است. فلوچارت و الگوریتم روش ارائه شده است، آزمایشات نشان داد متناسب با رابطه پیچیدگی زمانی، این روش در زمان کمتر نسبت به روش- های پیشین تابع بولی را به سادهترین حالت آن تبدیل میکند، الگوریتم حلقه تابع تست را در ۵٫۳ ثانیه ساده میکند. علاوه بر ویژگی کاهش زمان پردازش و کیفیت سادهسازی، خروجی گراف مجاورت این الگوریتم برای اتصال گیتهای منطقی قابل استفاده است و یک نمونه طراحی گیتهای مداری انجام شده است.