سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدجواد روستا – مرکزملی تحقیقات شوری
مهرداد محمدنیا – مرکز تحقیقات فارس
احمد زارع –

چکیده:

به منظور مدلسازی اثرات کودنیتروژن و ورمی کمپوست آزمایشی براساس اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درشهرستان ارسنجان انجام گرفت فاکتور اصلی شامل کاربرد کودنیتروژن در۵ سطح صفرو۱۵۰و۳۰۰و۴۵۰و۶۰۰ کیلوگرم درهکتار و فاکتورفرعی شامل چهارسطح ورمی کمپوست صفرو۱۰و۲۰و۱۵ تن درهکتار بود نتایج حاصل ازبرازش مدلها نشان داد که با افزایش کود وورمی کمپوست بروزن هزاردانه عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه ذرت افزوده می شود نتایج خطوط تراز نشان داد که با کاربرد بیشتر ورمی کمپوست جهت رسیدن به عملکرد مطلوب مقدار کاربرد کود نیتروژن درهکتار کاهش می یابد.