سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لاله ساعی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه محقق اردبیلی،
کاظم هاشمی مجد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی (استاد راهنما)
تیمور رضوی پور – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
مجتبی رضایی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف ب یرویه کودهای شیمیایی ب هویژه اوره باعث بروز مشکلات زیادی در استان گیلان شده است. به منظور بررسی امکان کاربرد کمپوست به جای کودهای شیمیایی و مطالعه تأثیر آن بر عملکرد برنج، این تحقیق در ۱۰ تیمار و ۳ تکرار در قالب طرح بلوکی کاملاً تصادفی در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه آزمایشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت اجرا گردید. نتایج نشان داد که نوع و روش بکارگیری کود بر عملکرد دانه اثر بسیار معنیداری دارد (سطح ۱%). تعداد پنجه در متر مربع در سطح ۵% معنیدار است. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که کاربرد کمپوست موجب افزایش عملکرد شده و استفاده از کود شیمیایی را هم کاهش می دهد