سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی آزادی اردکانی – مجتمع فولاد خوزستان
مهدی داور پناه – دانشکده برق وکامپیوتردانشگاه تهران
محمد خضابی – مجتمع فولاد خوزستان
علی سالم دزفولی –

چکیده:

آمار بسیار زیاد سوختن ترانسفورماتورهای پست اصلی۲۳۰/۳۳ کیلوولت شرکت فولاد خوزستان در سالهای اخیر و بهتبع آن خسارت سنگین کاهش تولید مساله نگران کنندهای بهشمار رفته و رفع این مشکل یکی از دغدغه های کارشناسانبشمار میرفت. در این سالها مواردی نظیر بررسی سیستمحفاظتی، نصب ثبات های دقیق جهت تحلیل خطاها، دعوت ازاساتید و مشاورین داخلی و خارجی انجام شد ولی نتیجهعملی حاصل نگردید. در یک شرایط بحرانی که دوترانسفورماتور قدرت در فاصله زمانی کمتر از دو ماه متعاقباتصال کوتاه فاز به زمین در فیدرهای خروجی، معیوب شدند،تصمیم گرفته شد، مرکز ستاره مستقیم زمین شده سمت ثانویه۲۳۰ کیلوولت را برای چند ماه ایزوله / ترانسفورماتورهای ۳۳نموده و به عنوان راه حل دائمی از طریق مقاومت به زمینمتصل گردد. پس از اجرای این روش مشکل آسیب بهترانسفورماتورهای قدرت پس از رخداد خطای خارجی تقریبابرطرف گردید که نتیجه آن کاهش چشمگیر زیان ناشی ازتوقف تولید درحضور آماده بودن سایر شرایط تولید بوده است.