سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه رحیمی – دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حمیدرضا بخشی – دانشکده فنی دانشگاه شاهد

چکیده:

یکی از پارامترهای مهم در بررسی میزان کارآیی تخمین کانال، میانگین مربعات خطا است که با کاهش پیچیدگی تخمین کانال، به دلیل حذف برخی اطلاعات مفید افزایش مییابد. به ویژه در صورتیکه این حذفیات هوشمندانه و متناسب با شرایط معلوم کانال صورت نگیرد، این تأثیر افزون خواهد شد. در این مقاله روشی به منظور کاهش پیچیدگی تخمین کانال در سیستمهایOFDMبه روش تخمینگرMMSE بر مبنای تبدیل فوریه گسسته ارائه شدهاست. در الگوریتم ارائه شده انتخاب هوشمندانه میزان کاهش پیچیدگی کانال با هدف افزایش کارآیی تخمین از منظر MSE صورت میگیرد. بهبود کارآیی تخمین کانال در این روش با استفاده از انتخاب سهراهیهای موثر کانال، صورت میگیرد و این مقادیر با تغییر شرایط کانال بهروزرسانی میشوند. انتخاب میزان کاهش پیچیدگی مطلوب کانال با استفاده از تابع خودهمبستگی کانال صورت میگیرد شبیهسازیهای صورت گرفته، بهبود کارآیی کاهش پیچیدگی تخمین کانال با معیار MSE را در روش پیشنهادی تأیید مینماید.