سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ریحانه میرخانی – کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
مجید صفرجوهری – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق، تصور کلی از کاهش پرزینگی نخ با استفاده از نازل هوا ارائه می گردد . در این روش یک نازل در زیر منطقه تشکیل نخ در ماشین رینگ قرار می گیرد. این نازل همانند نازل اول در ریسندگی جت هوا عمل می کند . چرخش جریان هوا در نازل موجب پیچش سرهای آزاد الیاف به دور بدنه نخ می گردد. بنابراین پر زینگی نخ کاهش می یابد. در تحقیق حاضر، جهت بررسی تأثیر بعضی از پارامترها از قبیل : نمره نخ، سرعت دوک، تاب، نمره شیطانک، فشار و فاصله نازل تا غلتک تولید بر پرزینگی نخ به منظور بهینه نمودن آن از روش تاگوچی، از مخلوط الیاف پشم /پلی استر به صورت نیمچه نخ استفاده شده است . نتایج به دست آمده از دستگاه شرلی بیانگر این مطلب می باشد، که تمام فاکتورهای مذکور برروی پرزینگی نخ در سیستم ریسندگی سایرو با استفاده از نازل هوا، اثر معنی دار دارند . در سیستم های ریسندگی رینگ و سولو با استفاده از نازل هوا نیز به استثناء فاصله نازل تا غلتک تولید، بقیه فاکتورها هم دارای اثر معنی دار می باشند . همچنین بررسی کاهش پرزینگی نخ در سیستم های ریسندگی رینگ، سولو وسایرو با استفاده از نازل نشان می دهد که پرزینگی نخ ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است و این کاهش تابع نوع سیستم ریسندگی می باشد . همچنین نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب می باشد که میزان کاهش پرزینگی نخ با استفاده از نازل هوا در سیستم ریسندگی رینگ نسبت به سیستم ریسندگی سولو و سایرو بیشتر می باشد.