سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه شیخ محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه تهران
امید اصغری – هیات علمی دانشگاه تهران
غلامحسین نوروزی –

چکیده:

هدف اصلی در پروژههای تخمین ذخیره کاهشواریانس تخمین و عدم قطعیت به منظور افزایشقدرت تصمیمگیری میباشد.این کاهش واریانس نیازمند حفاریهای گسترده و پرهزینه در منطقه است. از دیگر روشهای کاهشواریانس تخمین که باصرف هزینه کمتر قابل اجرا میباشد، روشهای زمینآماری چندمتغیره هستند. در این مطالعه روش کریجینگ با روند بیرونی به عنوان یک روش چندمتغیره جهت کاهش واریانس تخمین مسمعرفی شده است. به منظور تخمین چگونگی توزیع عیارمس در منطقه از دادههای ضریبسولفیدی استفاده شد،زیرا نسبت به حفاریهای انجام شده پوشش بیشتری در منطقه داشتهو با هزینه کمتری نیز همراه بوده است. در روش کریجینگ با روند بیرونی فرض بر این است که متغیر اولیه به صورت یک تابعخطی از متغیر ثانویه میباشد. یکی از مزیتهای اصلی این روش توانایی در کنترل مدل روند است.نتایج این مطالعه نشان دادکه استفاده از روش کریجینگ با روند بیرونی نسبت به روش کریجینگ معمولی که از متغیر ثانویه استفاده نمیکند سبب بهبود کیفیت نتایج توزیع مس شده است.اعتبارسنجی نتایج با استفاده از روش اعتبارسنجی حذفی انجام شد. بر اساس معیارهای میانگین قدر مطلق خطاMAE)ریشهی دوم میانگین مربع خطاRMSE) و ضریب همبستگی مقادیر مشاهدهای و واقعیR) روش کریجینگ با روند بیرونی نتایج بهتری را نشان میدهد