سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی رحمان اندبیلی – آزمایشگاه پژوهشی مدیریت انرژی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر-دانشگاه
محسن پارسامقدم – آزمایشگاه پژوهشی مدیریت انرژی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر-دانشگاه

چکیده:

هدف ازبرنامه مشارکت واحدهای نیروگاهی تولیدتوان،واحدهاباکمترین هزینه بادنظرگرفتن محدودیتهای تولیدتوان مربوط ژنراتورهاومقادیرتقاضاورزرومی باشدتقاضابرای الکتریکی دارای نوسان متناسب باتغییرات چرخه ای ازشرایط آب وهواوزندگی مردم می باشد.باتوجه به دلایل فنی ژنراتورهای نمی تواننددائماروشن ویاخاموش شوند وهمچنین روشن ویاخاموش شدن واحدهاهزینه برمی باشد.به منظوردسترسی به سوداقتصادی بایدیک برنامه زمان بندی بهینه تولیدبرای سیستم قدرت تنظیم کرد.مساله مشارکت واحدهایک مسئله غیرخطی وعددی بامتغیرهای پیوسته وگسسته می باشد.درنظرگرفتن برنامه های پاسخگویی بار(Demand Response) دربرنامه مشارکت واحدهامساله رابه یک مسئله پیچیده تربامتغیرهای غیرقطعی تبدیل می کندبرنامه پاسخگویی باراضطراری (Emergency Demand Response program) یکی ازبرنامه های پاسخگویی بارمی باشد.دراین مقاله تاثیر اجرای هوشمندانه ومنطقی برنامه پاسخگویی باراختصاصی برکاهش هزینه مشارکت واحدهای نیروگاهی بررسی شدهاست.همچنین نشان داده شده است که اجرای غیراصولی برنامه پاسخگویی باراضطراری منجربه نتایج نامطلوب وافزایش هزینه برنامه زمان بندی تولیدواحدهاخواهدشد.