سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین شاهین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مهدی مظفری لقا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

یکی از پرارزش ترین تجهیزات موجود در شبکه های توزیع برق،ترانسفورماتورهای ۲۰KW/400V است که به تعداد زیادی در شبکه سراسری موجود و در حال بهره برداری هستند، که به لحاظ نداشتن اپراتور دائمی و قرار گرفتن اکثرآنها در فضای باز و تماس مستقیم با شرایط متغیر جوی و از طرف دیگر به خاطر عدم توجه و دقت لازم در بهره برداری وعدم رعایت استانداردها و روشهای صحیح سرویس و نگهداری و پیری آنها، در معرض خرابی و صدمات فراوانی قرار میگیرند. لذا انجام تعمیرات اعم از سرویس ،تعویض و تعمیر روی این تجهیزات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از آنجا کهانجام این تعمیرات منجر به صرف هزینه می گردد، جهت کاهش هزینه هاوکاهش نرخ خرابی تجهیزات و افزایش طول عمربه صورت بهینه جهت دستیابی به حداکثر قابلیت اطمینان و دسترسی صورت PM تجهیزات بایستی تعمیرات پیشگیرانهپذیرد. در این مقاله تعدادی از ترانس های توزیع در حال بهره برداری در شبکه توزیع مورد بررسی قرار گرفته و با انجاممحاسبات قابلیت اطمینان و دسترسی و ارائه مدل تعمیرات پیشگیرانه بهینه،زمان مناسب برای انجام این تعمیرات تعیین ومیزان تاثیر این تعمیرات در بهبود قابلیت اطمینان بررسی شده است.