سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده فرد – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
سهیلا سقائیان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از روشهای تصفیه سیلاب شهری قبل از انتقال و پیوستن به آبهای سطحی و زیرزمینی استفادها ز بتن متخلخل جاذب می باشد بتن متخلخل جاذب از نظر قابلیت نفوذپذیری و قدرت جذب حائز اهمیت می باشد و جهت کاهش کدورت و آلودگیهای جذب شده به آن به خصوص فلزات سنگین مورد توجه خاص می باشد و از آلوده شدن آبهای سطحی و زیرزمینی جلوگیری می کند این سیستم از نظر اقتصادی نسبت به دیگر روشهای تصفیه بسیار مقرون به صرفه می باشد دراین تحقیق پس از ساخت نمونه های بتن متخلخل حاوی جاذب زئولیت ان ها را در ستونهای آزمایشی مخصوص قرار داده و بسترهای فیلتر ماسه ای در زیر آن قرار داده شد و آب با کدورت هایمختلف از این سیستم عبور داده شد کدورت نمونه های آب قبل و بعد از عبور ازاین سیستم اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان میدهد که بتن متخلخل جاذب به همراه فیلتر دارای راندمان حذف کدورت ۹۹/۳ درصد است بتن متخلخل معمولی به همراه فیلتر ۹ه۸/۳ درصد کدورت را کاهش داده است و اثر بتن متخلخل جاذب نیز ۳۸/۵ درصد مشاهده شد.