سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا قاید – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
رضا مرندی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عباس اخوان سپهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

فاضلاب شور توسط فعالیت های مختلف صنعتی از قبیل کارخانجات فراورده های ماهی ، صنعت نفت ، کارخانجات چرم سازی و ….. تولید می شود . این فاضلاب ها غنی از مواد آلی و TDS اند و مشکل است آنها را با فرایند های بیولوژیکی تصفیه کرد. اما استفاده از باکتری خای نمک دوست تصفیه بیولوژیکی را ممکن می سازد. فاضلاب شهری ، شهر بندر عباس TDS خروجی ۹۰۰۰mg/l دارد . که باعث بروز مشکل در فرایند تصفیه می شود . نمونه لجن جهت خالص سازی اورگانیسم ها از حوضچه لجن برگشتی تصفیه خانه بندر عباس گرفته شد و پس از انتقال به ازمایشگاه پورپلیت نمونه ها در محیط سابرو دکستروز اگار جهت جداسازی قارچ انجام شد و قارچ اسپرژیلوس فلاووس جداسازی شد. منحنی رشد قارچ از طریق گرفتن مس خشک ترسیم شد. هدف از این تحقیق کاهش پارامترهای BOD5 و COD و TDS و EC و NTU توسط اسپرژیلوس فلاووس با روش ناپیوسته بیولوژیکی (Batch) است . دور و دمای شیکر در روش Batch و ۲۰۰rpm و ۳۷ درجه سانتیگراد بود. مقدار ۶ph و ۸ و ۱۰ تنظیم شد. زمان ماند جهت کاهش پارامترهای ذکر شده رابطه مستقیم با منحنی رشد اسپرژیلوس فلاووس دارد. نمونه برداری در روش Batch هر ۲۴ ساعت یک بار جهت اندازه گیری کاهش پارامترهای BOD5 و COD و TDS و EC و NTU صورت گرفت درصد حذف BOD5 و COD و TDS و EC و NTU به ترتیب ۹۰/۶% و ۷۳/۹۱% و ۸۸/۳۱% و ۶۴/۹۲% و ۶۸/۹۲% در زمان ماند ۱۹۶ ساعت بود.