سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحسن حسینی – کارشناس ارشد صنایع چوب
مسلم فدایی – شرکت صنعت چوب شمال
محمدرضا فلاح گلمحمدی – شرکت صنعتچوب شمال
بهبود محبی – دانشیار صنایع چوب دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اثر استفاده از چوب سوزنی برگان در فرایند تولیدتخته خرده چوب شرکت صنعت چوب شمال نئوپان گنبد و مقایسه با چوب پهن برگان شمال ایران برای بررسی میزان مصرف مواد اولیه چوبی و شیمیایی فراینددر یک حد مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی ثابت مورد پژوهش کاربردی قرارگرفت نتایج نشان دادند در یک شرایط مقاومتی یکسان تخته خرده حاصل از چوب سوزنی برگان با ۶ درصدمواد اولیه چوبی و شیمیایی کمتر قابل تولید است افزایش ۶ درصدی در دانسیته منجر به افزایش ۱۱ درصدی مقاومت خمشی و ۳۳ درصدی چسبندگی داخلی تخته گردید.