سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل رک رک – دانشگاه لرستان- دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در این مقاله، با بکارگیری مشخصه های غیرخطی فرکانس برای منابع فرمان پذیر یک ریزشبکه خود گردان مصرف سوخت اولیه کاهش داده می شود. مدیریت توان در ریزشبکه موردنظر بصورت غیرمتمرکز و محلی است . مشخصه های پیشنهادی فرکانس/ ولتاژ بر اساس مدل ریزشبکه انتخاب می شوند. در تعیین این مشخصه ها، عدم قطعیت در بارها و امپدانس خطوط ریزشبکه درنظر گرفته می شود تا مشخصه های پیشنهادی نسبت به عدم قطعیت های مدل مقاوم باشند. مشخصه های کنترل فرکانس برای منابع به صورت تکه ای خطی بین هر دوسطح بارگذاری متوالی ریزشبکه درنظر گرفته می شود و پارامترهای آنها براساس یک مسئله بهینه سازی بدست می آید. بهینه سازی بصورت خارج خط (off-line)به ازای سطوح مختلف بارگذاری انجام می گیرد و در آن تقاضا توان بین منابع فرمان پذیر ریزشبکه به نحوی تقسیم می گردد که مصرف سوخت او لیه حداقل باشد . از طریق نتایج شبیه سازی، کارایی مشخصه های پیشنهادی هم از نظر کاهش مصرف سوخت اولیه ریزشبکه و هم از نظر مقاوم بودن عملکرد ریزشبکه نسبت به عدم قطعیت های موجود نشان داده می شود.