سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس کارگرخرم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،گرو
رضا رازانی – استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،گروه مهندسی عمران،

چکیده:

یکی از بحث های مهم و تاثیر گذار در جهان امروز بحث انرژی است به گونه ای که از کشورهای صنعتی گرفته تا دیگر کشورها به دنبال اجرای راهکارهایی برای تامین ان رژی خود در آینده می باشند .یکی از این راه کارهاکه در این مقاله آمده است ، استفاده از مهندسی ارزش اصلالاح شده می باشد .در این مقاله سعی شده است تا با کمک مهندسی ارزش اصلالاح شده کاهش مصرف انرژی را در یک ساختمان بررسی کرده و راهکار هایی را که تیم مهندسیارزش به عنوان الترناتیو بیان نموده اند را ارزیابی نموده و بهترین گزینه انتخاب گردد .ارزیابی های انجام گرفته بر روی این پروژه شامل ارزیابی فنی ،ارزیابی مدیریتی ، ارزیابی ریسک ،ارزیابی مالی و اقتصادی ، ارزیابی فرهنگی ،ارزیابی اجتماعی و ارزیابی زیست محیطی می باشد ه بع د از این ارزیابی ها بهترین گزینه ،گزینه ای است که بهینه باشد یعنی بیشترین امتیاز مثبت را داشته باشد که امتیاز دهی آن بر اساس آلفای کرونباخ می باشد