سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فروغ انوشا – دانشجوی کارشناسی نرمافزار، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کام
ناصر یزدانی – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

شبکههای سنسور ی معمولا در محیط های جنگی برای مقاصد مختلفی مثل نظارت و دنبال کردن هدف به کار م یرون د. بی نظم و قاعده بودن این مح یطها، پرکردن مجدد باطری اجزا شبکه های سنسور ی را به سختی ممکن م یساز د. در نتیجه راه و روش های ذخیره انرژی در این شبکه ها سودمند م یباشد. از آنجایی که در شبکه های سنسوری مصرف انرژی بیشتر در اثر فرستادن پیام می -باشد، نزدیک هم قراردادنprocedureهایی که با هم مرتبط میاشند مصرف انرژی را درشبکه تا حد زیادی کاهش م یدهد. در چنین ایده ای برای اولین بار ارائه شده اس ت وGAAM را برای پیدا کردن مکان مناسب و بهینه معرفی کرد هاند. با توجه به این که GAAMتنها در شبکههایی که به GPS مجهز هستند کاربرد دارد و برای تصمیمگیری در مورد تغییر مکان procedure ها وابسته به اطلاعات سراسری است، در این مقاله ما روشی برای تغییر مکانcode ها ارائه کردهایم که از ایده دستهبندی اشیاء توسط مورچهها
الهام گرفته اس ت. این روش د سته بندی با مشاهدات محلی در مورد سنسورها، بهینه سازیهای سراسری در کل شبکه انجام م ی- دهد. نتایج آزمای شها بیشتر از % ۵۵ بهبود در مصرف انرژی شبکه در مقایسه با زمانی که هیچ تغییرمکانی در شبکه موجود نیست نشان میدهند. علاوه بر آن نتایجGAAM با نتایج این روش مقایسه شده است.