سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاظم غفاری وسطی کلایی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران ( ا مور توزیع نیروی برق سوادکوه

چکیده:

ا مروزه استفاده درست وبهینه ازانرژی الکتریکی بسیار مهم وضروریبوده است. با توجه به مصرف بیرویه انرژی در کشورراه ها وروشهایمتفاوتی برای کاهش مصرف پیشنهادگردید.یکی از راههای کاهش مصرفانرژی الکتریکی کاهش مصرف برق درساختمانهای مسکونی میباشد.درساختمانهای هوشمند بدلیلاستفاده از سیستم های هوشمند میتوان مصرف انرژی الکتریکی رامدیریت کرد. استفاده از اینفناوری علاوه بر کاهش مصرف انرژی،سبب ایجاد شرایط مناسب و ایده الو افزایش آسایش ساکنین ساختمان میگردد. در این مقا له روشی جهتکاهش مصرف روشنایی در ساختمانهابا استفاده از پنل هایخورشیدی(روشنایی روز) ارا ئهگردید و با بکارگیری از روش کنترلفازی می توان زاویه انحراف پنلرا بر اساس زاویه تابش خورشید درتمامی ساعات روز کنترل کرد.