سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جبار گنجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
عظیم نوبخت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

تغییر ساختار و ایجاد بازارهای برق از مهم ترین مباحثی است که هم اینکصنعت برق به آن توجه دارد. سرویسهای جانبی در بازار برق در این چارچوب معرفی می شوند که از جمله می توان به سرویس توان راکتیو و کنترل ولتاژ در شبکه انتقال اشاره کرد. برای استفاده از این نوع سرویس های جانبی، لازم است که هزینه های اقتصادی مربوطه در چارچوب تغییر ساختار مورد توجه واقع شود. امروزه ایجاد روش های دقیق و ممکن برای قیمتگذاری توان راکتیو در بازار برق دارای اهمیت ویژه ای می باشد. با مدلهای پخشبار سنتی نمیتوان قیمت توان راکتیو را بدستآورد زیرا در این مدلها هزینه های تولید توان راکتیو در نظر گرفته نمی شود. در این مقاله به قیمتگذاری توان اکتیو و راکتیو بر اساس هزینههای حدی با استفاده از پخشبار بهینهOPF) بوسیله روشبرنامه ریزی خطی متوالی توسط نرم افزار MATLABبر روی یک سیستم آزمون ۹ شینه پرداخته شده است. در این مقاله علاوه بر دخیل نمودن هزینههای سرمایهگذاری بانکهای خازنی در تابع هدف، تاثیر حضور بانکهای خازنی بر روی قیمتگذاری توان راکتیو نیز مورد بررسی قرار میگیرد.