سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
فاطمه پورقاسم – دانش آموخنه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و
حسین اگهی – دانشیار گروه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

روستاها محورهای استراتژیک کشاورزی، فرآوردههای غذایی جامعه و منبع بسیار ارزشمندی از عوامل و منابع انسانی، اقتصادی و طبیعی هستندکه در پیشرفت جامعه نقش حیاتی خواهند داشت. اما بسیاری از این مناطق دارای شرایطی مانند زیرساختهای نامرغوب، درآمد کم، بیکاری،شرایط محلی بد و تراکم جمعیت بالا را دارا میباشند. همین امر زمینهساز مهاجرت بسیاری از جوانان روستایی گشته است. این در حالی است که اگر در روستاها شرایط کاری و اشتغال برای افراد فراهم شود قطعاً جامعه با این پدیده مواجه نخواهد شد. کارآفرینی با ایجاد اشتغال در بخشهای کشاورزی و غیرکشاورزی در روستاها میتواند علاوه بر افزایش سطح رفاه روستاییان از مهاجرت آنان به شهرها جلوگیری کند. لذا هدف از این مقاله کاهش فقر و مهاجرت روستاییان با کلید طلایی کارآفرینی که از روش اسنادی و جستجوی فراوان در سایت های اینترنت انجام گرفته است میباشد و نتایج به دست آمده نشان داد که کارآفرینی باعث کاهش بیکاری، افزایش بهره وری افراد و منابع و در نهایت افزایش درآمد مردم جوامع روستایی میشود.