سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا یاری اردکول – کارشناس فنی پروژه ترسیب کربن

چکیده:

دادن وام به افراد نیازمند برای رفع مشکلات آنها و یا کمک به شروع فعالیت و کار توسط افراد نیکوکاردر ایران و جهان سابقه طولانی دارد انسان ازدیرباز با بیابان و پدیده های آن همره ودست به گریبان بوده است و با دشواریها و محدودیتهای آن همزیستی داشته اهست روشهای مدید بین بهره برداریهای انسان ، قدرت تحمل اکوسیستم، تعادل برقرار بوده است و پدیده بیابانزایی نمود نداشته است با پیدایش دوران های خشکی و بروز پدیده های اقلیمی خاص ازیک سو و افزایش ناگهانی جمعیت و بهره برداری های ازمندانه و نابخردانه از منابع آب و خاک پدیده بیابانزایی اغاز گردید و مناطق با ظرفیتهای بالای تولید را تحت تاثیر قرار داده است توانمندسازی افراد محروم اساس کار پروژه می باشد همچنان که اساس کار در روندتوسعه انسانی است توسعه انسانی نیز به نوبه خود اساس توسعه پایدار است برای مجریان این پروژه هیچ دستمزدی گرانمایه تر از این نیست که خود باوری ایجاد شده در مخاطبان پروژه در همگنان آنان در نقاط دیگر کشور نیز تسریعی یابد.