سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید ابوالهادی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمدجواد فدائی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی ازروشهای نوین درعیب یابی سازه ها روش دومرحله ای است کهدرمرحله اول فضای جستجو را کاهش داده و درمرحله دوم مکان دقیق و مقدار خرابی المان ها از بین المان های محدود شده درمرحله اول بدست می آید دراین تحقیق به مقایسه شاخصهای افزاینده درکاهش فضای جستجو پرداخته شدها ست نتایج عددی تحلیل دوسازه دریک برنامه اجزا محدود نشان داد که درتیر شاخص انحنا مودی مقاومت بالایی درمقابل نویز دارد ودرخرپا شاخص انرژی کرنشی مودی فضای جستجو را بیشتر کاهش میدهد.